MINDCOACH

Koučing a Mindfulness tréningy

Mgr. DUŠAN ŠEBO, PhD.

Mindcoach

Ako kouč sa zameriavam na prácu s potenciálom a osobnými výzvami každého klienta. Rozpoznanie a rozvoj jedinečného potenciálu človeka a jeho najhlbších osobných hodnôt totiž považujem za kľúčové pre dosiahnutie akéhokoľvek autentického cieľa.

Vo svojej práci kombinujem koučing s technikami mindfulness (všímavosť). Ľudskú myseľ trénovanú v rozvoji všímavosti vnímam ako najlepší nástroj pre zvládanie aj tých najnáročnejších životných výziev, cieľavedomé napredovanie a kultivovanie osobnej integrity.

Môj prístup k práci

Služby

Moja ponuka

Individuálny koučing

O čom je koučing?

Koučing je o sprevádzaní klienta k jeho cieľu. Týmto cieľom môže byť prakticky čokoľvek, pokiaľ je to etické, pozitívne a nejakým spôsobom merateľné.

Individuálne mindfulness tréningy

Situácia klienta

V rámci individuálnych mindfulness tréningov sa zameriavam na špecifickú situáciu klienta. Výcvik začína rozvíjaním hlbokej koncentrácie a bdelej pozornosti.

Skupinové mindfulness sedenia

Čo sa dozviete?

V rámci skupinových mindfulness sedení sa dozviete viac o základných princípoch a technikách mindfulness.

Mindfulness

Byť vedomý

„Všímavosť (mindfulness) je vo svojej podstate akceptujúce a neposudzujúce (non-judgemental) pozorovanie toho, čo sa práve odohráva v našej mysli.

 

Schopnosť rozvíjať stav všímavosti v každodennom živote (teda byť bdelý, mindful),

je základom osobnej vyrovnanosti a spokojného života. 

Na najhlbšej úrovni je táto vyrovnanosť absolútne nezávislá na vonkajších okolnostiach.

 

Ľudia praktikujúci všímavosť (bdelú pozornosť) získavajú kontrolu nad vlastnou mysľou. Vďaka tomu ich napríklad nezväzujú výčitky a ľútosť viažúce sa k myšlienkam minulosti resp. obavy z budúcnosti.

Systematickým a pravidelným tréningom bdelej pozornosti klient získava stále väčšiu kontrolu vlastnej mysle, čo sa prejavuje napríklad hlbokou rovnováhou, emočnou stabilitou, vnútornou slobodou a pocitom bezpečia v prakticky akejkoľvek životnej situácii. Rozvíjanie všímavosti je podľa renomovaných osobností z oblastí súčasnej psychológie a špičkovej neurovedy (akými sú napríklad Daniel Golemann, Dan Siegel, Rick Hanson a mnohí ďalší) jedným z najlepších spôsobov rozvoja emocionálnej inteligencie človeka. To isté tvrdia aj autori mindfulness výcviku Search Inside Yourself (SIY), ktorý vznikol ako interný vzdelávací program spoločnosti Google.

Koučing

Sprevádzanie na ceste

Vo svojej podstate je koučing o systematickom rozvoji ľudského potenciálu, kde kouč sprevádza klienta na ceste za jeho osobným (životným) alebo profesijným cieľom. Toto sprevádzanie sa najčastejšie uskutočňuje prostredníctvom tzv. transformačných rozhovorov. Špecifikom koučingových rozhovorov je to, že kouč v princípe iba kladie „silné“ otázky. A práve toto je základný rozdiel medzi koučingom a poradenstvom.

Kouč teda primárne neradí, ale stavajúc na autentickom záujme o situáciu klienta, ho touto situáciou skôr sprevádza.

Poskytuje mu iné pohľady na vec. Spoločne objavujú dosiaľ nepoznanú perspektívu a nové (kľúčové) súvislosti. V tejto novej perspektíve spoločne objavujú nové možnosti, ktoré si je dôležité na ceste k cieľu uvedomiť. Okrem nich však vyvstávajú aj prekážky, ktoré je potrebné v procese koučovania prekonať. Výsledkom úspešného koučingového stretnutia by mali byť konkrétne a jasne merateľné kroky.