Indviduálne mindfulness tréningy (osobne alebo online)

Indviduálne mindfulness tréningy

Vnútorný pokoj a vyrovnanosť je základom skutočného ľudského šťastia každého z nás. No je to aj pilier udržateľného spôsobu života vôbec. Ak nám naozaj záleží na našom šťastí a harmonickom spolunažívaní s naším okolím, ukotvenie v pokoji vlastnej mysle, je cesta správnym smerom. 

Je ľahké byť šťastný a vyrovnaný, keď všetko funguje podľa našich vysnívaných predstáv. No zachovať pokoj vo chvíľach, keď sa nám naše predstavy o tom, “ako by to malo byť” rozpadnú ako hrad z piesku, to chce už silnú myseľ. 

Byť vnútorne vyrovnaný vo chvíľach bezohľadnosti nášho partnera, šéfa, či zúfalstva nášho vlastného dieťaťa nie je naozaj jednoduché. Nestratiť sám seba v čase, keď sa naše dlhodobé plány rozplývajú v hmle všemožných prekážok, pochýb a nedostatku kapacít je skutočná životná výzva, ktorú dokáže prekonať iba dobre trénovaná myseľ. 

Byť sám sebou a pritom nebyť sám, je misia, ktorá sa nezaobíde bez špičkovej orientácie vo vlastnom vnútri. Nestrácať sa v túlavom automatizovanom premýšľaní, ktoré nedá človeku zaspať, ale uvažovať nad vecami kontrolovane, efektívne a cieľavedomo nejde len tak samo od seba. Je to výsledok uvedomelej a systematickej práce s našou pozornosťou. 

V dnešných časoch, kedy je ľudská pozornosť najlukratívnejšia obchodná komodita, je kontrolovaná a uvedomelá pozornosť azda najdôležitejšia ľudská schopnosť.

 

Ako sa dopracovať k vnútornému pokoju?  

Byť v pokoji s tým ako veci sú, vo chvíľach, keď to práve nie je podľa našich predstáv a nedokážeme stav veci nijako ovplyvniť, je základný pilier vnútorného pokoja. Nie je to pasívna rezignácia na zmenu k lepšiemu, ale skôr vnútorná stabilita, ktorá nás nasmeruje k správnemu kroku. 

Vnútorný pokoj neznamená cítiť sa stále fajn. Je to aj o schopnosti ustáť diskomfort, keď sa fajn práve necítime. Mať jasno v tom, prečo sa fajn necítime a čo nám chce práve prežívaná emócia povedať.   

Vyrovnanosť teda obnáša nielen príjemné prežívanie reality, ale aj zručnosť v prežívaní nepríjemných skúseností. Vedieť spracovať emočný nával, zastabilizovať sa v prítomnosti, zamerať pozornosť na dôležité informácie a spraviť uvedomelé rozhodnutie. 

Takýto druh vnútornej stability je dôležité trénovať predovšetkým v každodenných skúsenostiach, nielen v emočnej vypätých situáciách. Myseľ nadobúda silu hlavne v permanentnom tréningu pri každodennej rutine. Naša myseľ je totiž takmer v neustálom pokušení. Zdanlivo neškodné chtíče, rôzne zlostí a napätia sprevádzajú takmer každú našu aktivitu. 

Základnou výbavou pre každodennú vyrovnanosť je pravidelná intenzívna prax. Je to pár minút denne, ktoré sú vyhradené len na intenzívny tréning bdelej pozornosti. Počas týchto chvíľ je jedinou našou aktivitou detailné pozorovanie práve prežívanej (vnútornej) skúsenosti. Sú to chvíle hlbokého, neposudzujúceho a akceptujúceho vnímania našej najosobnejšej reality. Počas týchto stíšení trénujeme schopnosť rozlišovania rôznorodých mentálnych vnemov a jasného vnímania ich kvalít (skutočnej podstaty). 

Intenzívny tréning nie je myšlienková analýza, ale bezprostredný osobný zážitok. Tento tréning je o postupnom nadobúdaní poznania skutočnej podstaty vecí. Vďaka takto nadobudnutým skúsenostiam získava naša myseľ silu, ktorú potrebujeme zase na to, aby sme zachovali pokoj vo výzvach každodenného života. 

Kombinácia intenzívneho tréningu a neformálnej praxe počas každodenných rutinných aktivít tvorí komplexný systém tréningu bdelej pozornosti. Takýto systematický tréning je vlastne návodom na dlhodobé prežívanie vnútornej spokojnosti s skutočného šťastia v živote. 

Bdelá pozornosť je cesta k sebe. Zlepšením orientácie vo svojom vnútornom svete začne človek lepšie spoznávať aj svoju autenticitu a jedinečnosť. S očisťovaním našej mysle sa nám ozrejmuje náš vnútorný potenciál a ruka v ruke s tým sa zlepšujú aj kapacity jeho realizácie.    

 

V čom sa líši individuálny tréning od skupinového?

V oboch prípadoch ide o to ako bdelú pozornosť (mindfulness) využiť pre skvalitnenie rôznych oblastí každodenného života, predovšetkým – náročné životné situácie; výzvy partnerstva, manželstva a rodičovstva; vzťahy, pracovný život a sebarealizácia; osobný rozvoj; komunikácia a celková životospráva. Hlavným cieľom je naučiť sa pracovať s vlastnou pozornosťou tak, aby sme v živote zažívali stále viac vnútorného pokoja, zmysluplnosti a šťastia. Neprerušovaná a cielene zameraná pozornosť je navyše základom úspechu každej cieľavedomej práce – akéhokoľvek štúdia či realizácie vytýčených cieľov. 

Samotný tréning pozostáva z formálnej praxe (pravidelné individuálne sedenia) a rozvoji bdelej pozornosti počas každodenných aktivít.

V prípade individuálneho tréningu je možné postupovať štandardne (10 tematicky zameraných stretnutí) alebo špecificky (množstvo a obsah tém sa prispôsobujú individuálnym potrebám klienta). V oboch prípadoch je však dostatok priestoru na jedinečnosť situácie klienta. Počas praxe totiž začne byť človek konfrontovaný s rôznymi prekážkami (napr. návaly myšlienok a rôzne mentálne bloky) a v rámci individuálneho tréningu je na túto jedinečnosť viac priestoru ako v rámci skupinových tréningov. Výhodou skupinových tréningov je zas možnosť zdieľania a vzájomného obohacovania sa s ostatnými účastníkmi kurzu. Štandardnú schému tréningu tvorí desať stretnutí (optimálne jedno stretnutie za týždeň). Každé stretnutie trvá 90 minút a je rozdelené na:

 • Tématickú časť (téma + diskusia k téme)
 • Praktickú časť (tréning + otázky k osobnej praxi) 

Štandardný kruh tém (možno ľubovoľne modifikovať):

 1. Úvod do kurzu – základné princípy a techniky bdelej pozornosti (mindfulness)
 2. Vnútorné a vonkajšie prekážky – ako s nimi pracovať v súkromnom a pracovnom živote
 3. Emócie v našom živote  – neuroplasticita mozgu; vplyv emócií na kvalitu života; emocionálna inteligencia
 4. Pozitívna neuroplasticita – sila našich myšlienok; náš život v našich rukách
 5. Zdravá cieľavedomosť, zodpovedné plánovanie a vnútorná motivácia – práca s pozornosťou ako základ dosahovania našich životných cieľov. 
 6. Pružnosť (reziliencia) mysle – zvládanie náročných životných situácií; predchádzanie syndrómu vyhorenia (burnout) a syndrómu znudenia (boreout); bdelá pozornosť a rozvoj kreativity
 7. Pracovno / životná rovnováha – ako nájsť rovnováhu medzi špičkovým výkonom a šťastím v súkromnom živote
 8. Základy všímavej a nezraňujúcej komunikácie – komunikácia, ktorá rieši podstatu a skutočne spája 
 9. Súcit a sebasúcit – láska k sebe ako základ lásky k okolitému svetu
 10. Všímavosť a imunita – zdravie a životospráva 

 

Cena jedného individuálneho tréningu (90 minút) je 40 eur

K najčastejším prínosom mindfulness tréningu patrí:

 • vyššia úroveň osobnostnej vyrovnanosti a vnútornej slobody
 • zlepšenie orientácie vo vlastnom vnútri
 • práca s vnútornými prekážkami a blokmi
 • zdokonalenie sebakontroly a hlbokej neprerušovanej pozornosti (flow
 • rozvoj empatie, sebasúcitu a reziliencie (pružnosti) mysle
 • zlepšenie konštruktívneho riešenia problémov
 • rozvoj komunikačných schopností
 • uvoľnenie stresu a každodenných napätí

Viac o mindfulness nájdete v tomto článku. Ak sa chcete nezáväzne informovať o tom, či by bola aj vo Vašom prípade prínosná prax mindfulness, neváhajte ma kontaktovať.