O mne

Som človekom, ktorého odjakživa fascinovali dva fenomény – príroda a ľudská myseľ.

Základným kameňom mojej profesie je moja vlastná prax meditácie satipatthana vipassana, ktorej sa venujem asi polovicu svojho doterajšieho života. Po absolvovaní prvého meditačného ústrania (2004) sa snažím svoju prax ďalej prehlbovať. Predovšetkým rozvíjaním všímavosti v bežnom živote, ale i cestou intenzívnych meditačných ústraní v rôznych kútoch sveta (SR, ČR, Taliansko, Barma, Srí Lanka). A práve prepájanie hlbokej všímavosti s každodenným životom je centrálnym bodom mojej profesie. Svoju intenzívnu meditačnú prax som rozvíjal predovšetkým pod vedením ctihodného Sujivu, Dhammajivu Maha Thero, ctihodného Pemasiri a tiež pod láskavým vedením nedávno zosnulého Saydaw U Panditu. Všetci títo učitelia patria k najvýznamnejším učiteľom meditácie satipatthana vipassana posledného storočia.

Druhým „motorom“ môjho životného poznania bol silný záujem porozumieť  prírodným zákonitostiam. Táto vášeň ma najskôr doviedla na Geografický ústav SAV, kde som sa venoval problematike udržateľného rozvoja. Krátko po absolvovaní doktorátu z fyzickej geografie som sa však natrvalo ukotvil v presvedčení, že filozofiu udržateľného spôsobu života chcem presadzovať skôr osobným príkladom hlbokej lásky k prírode, než cestou vedeckého skúmania, či legislatívnych opatrení.

Mám za to, že najhlbšia forma udržateľnosti sa nezačína v zákonoch, ale v mysli každého jednotlivca. V jeho bytostnom presvedčení o tom, že človek je neoddeliteľnou súčasťou prírody a akékoľvek popieranie tejto skutočnosti je cestou kolapsu systémov udržiavajúcich harmonické spolunažívanie (symbiózu) všetkého živého na tejto planéte.

Na základe tohto presvedčenia som sa rozhodol svoje ďalšie vzdelávanie nasmerovať viac k ľudskej mysli. S postupne prehlbujúcimi sa poznatkami z oblasti modernej neurovedy a psychológie sa prehlbuje aj moje presvedčenie v tom, že človek a ostatná príroda fungujú na tých istých princípoch. Rešpektovanie týchto princípov je základom nielen udržateľnosti, ale i ľudskej spokojnosti a skutočného šťastia.

Integrácia odborných poznatkov s osobnými skúsenosťami intenzívnej praxe všímavosti v rôznych životných situáciách a prvé úspechy so sprevádzaním ľudí v mojom okolí, ma priviedli na cestu kouča a lektora techník rozvoja všímavosti (mindfulness). Vo svojej praxi teda naďalej čerpám z overených poznatkov rôznych vedeckých disciplín.

Vo svojej praxi učím klientov pracovať s pozornosťou za účelom:

  • Sebapoznania a sebaregulácie
  • Zvládania náročných životných situácií
  • Prevencie a zvládania úzkostných a panických stavov
  • Zvýšenia kvality spánku
  • Regenerácie mysle po náročných výkonoch 
  • Rozvoja pracovno-životnej rovnováhy
  • Zlepšenia partnerských a medziľudských vzťahov
  • Rozvoja rešpektujúcej a nenásilnej komunikácie
  • Poznania vlastného potenciálu a rozvoja vnútornej motivácie

Svoje poslanie napĺňam predovšetkým cestou individuálnych a skupinových tréningov mindfulness a life koučingu. Všetky mnou poskytované tréningy, prednášky a zážitkové workshopy sú striktne sekulárne, oslobodené od akýchkoľvek náboženských doktrín. Používam len vedecky zastrešené prístupy. Moje tréningy majú preventívny charakter, no po odbornej konzultácii môžu byť využívané aj ako doplnková forma psychoterapie.

K téme mindfulness a emocionálnej inteligencie som prednášal napríklad pre Žilinskú Univerzitu, KIA Motors, Slovak Telekom, Festival kazuistík z pediatrie, Teach for Slovakia, či Nadáciu pre deti Slovenska.

Inšpriáciu hľadám najmä v tichu vlastnej mysle, odbornej literatúre a ostatným vzdelávaním. Žijem v Kotrčinej Lúčke pri Žiline, kde so svojou manželkou vychovávame tri úžasné deti. Momentálne svojpomocne dokončujeme stavbu nášho slamenno-hlineného domu, v ktorom sa už venujem aj svojím individuálnym klientom.

 

2003 – 2008

Prírodovedecká fakulta UK, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny

 

2008 – 2014

Geografický ústav SAV, Oddelenie fyzickej geografie, geoekológie a geoinformatiky. Špecializácia na problematiku udržateľného rozvoja.

 

2009 – 2010

Sabatikal I. – cyklocesta do Indie a pobyt v meditačných kláštoroch Barmy a Srí Lanky

 

2014-2018

Sabatikal II. – výškové práce a profesionálna fotografia v Nórsku

 

2018 – súčasnosť

Kouč, lektor techník mindfulness a nenásilnej komunikácie

Certifikovaný kurz koučingu (104 hodín ACSTH – Approved Coach Specific Training Hours, Power Coaching)

The Inside Out – Online koučingový výcvik (pod vedením Michael O‘ Neil, Mindvalley)

Mindfulness Meditation Teacher certifikácia (CPD Certified)

Say What You Mean – A mindful approach to nonviolent communication (Výcvik všímavej a nezraňujúcej komunikácie pod vedením Oren Jay Sofer)

Vo svojej práci si zakladám na diskrétnosti, bezpodmienečnej dôvere a hlbokom záujme o situáciu klienta. Všetky moje ponúkané služby sú bez rizika.

Pracujem s vašim skutočným potenciálom

Ako certifikovaný kouč sa zameriavam na identifikáciu a rozvoj ľudského potenciálu. Prácu so skutočným potenciálom človeka totiž považujem za kľúčovú pre dosiahnutie každého cieľa a akejkoľvek osobnej či profesionálnej výzvy.

Som presvedčený o tom, že poznanie a využívanie princípov fungovania vlastnej mysle je základnou podmienkou úspešného napredovania v živote. V rámci individuálnych konzultácii teda kombinujem transformačné koučingové rozhovory s technikami mindfulness.