Ročná cesta muža k sebe 2024

Kurz Description

O čom je ročná cesta

Tento ročný kurz je vyvrcholením mojej doterajšej práce s mužskými skupinami. Vložil som doň všetko, čo z predošlých mužských ústraní vzišlo ako najužitočnejšie v kontexte regenerácie mužskej sily.

Ročná cesta je nastavená tak, aby sme hlboko prenikli do všetkých kľúčových oblastí autentickej mužskej sPokojnosti. Cez životnú víziu a ciele postavené na našich najosobnejších hodnotách, rešpektujúce a podporujúce vzťahy a prácu s dychom v kontexte fyzického zdravia sa presunieme k rozvoju pevnej vyrovnanosti.

Počas štyroch predĺžených víkendoviek sa na vlastnej koži presvedčíš, že príčiny mužškých ťažkostí majú spoločné príčiny. Týmto príčinám sa postavíme čelom. Cestou skupinového koučingu sa každý naučí čerpať zo zdrojov riešení v najhlbších oblastiach vlastného vnútra.

V tématických kruhoch sa dozvieš množstvo užitočných informácií a osvojíš si jednoduché techniky, pomocou ktorých dokážeš výrazne zvýšiť kvalitu svojho každodenného života – v sebapoznaní, vyrovnanosti, vo vzťahoch, zdraví a vitalite organizmu.

Naučíš sa meditovať a spoznáš množstvo oblastí vlastného života, kde ti všímavosť (mindfulness) dokáže výrazne pomôcť. Vytvoríš si vlastný tréningový plán rozvoja všímavosti – reflektujúci tvoje vlastné špecifiká, potreby a kapacity.

Ročná cesta je skutočná práca na sebe. Víkendovky sú iba jej najintenzívnejšou časťou. Okrem skupinových ústraní sa budeme priebežne stretávať aj v online priestore a otvorene diskutovať o tom, ako sa nám darí napredovať v našich výzvach. Ver mi, že budeš prekvapený, aká silná dokáže byť podpora mužov „na jednej lodi“.

KEDY: 4 x predĺžená víkendovka (začiatok vždy vo štvrtok o 18.00 večer, koniec v nedeľu o 10.00, všetko rok 2024): 14. – 17. marec; 16. – 19. máj; 19. – 22. september; 28. november – 1. december.

KDE: Centrum Za obzorom, Skýcov (organizačné detaily nájdeš v spodnej časti tejto stránky)

Ročná cesta je určená pre mužov, ktorí:

 

Chcú viac POROZUMIEŤ vlastným EMÓCIÁM, získať nad nimi špičkovú kontrolu a naučiť sa rozvíjať PROSPEŠNÉ STAVY MYSLE 

*

Si chcú osvojiť techniky práce s vlastným dychom, ktoré UPEVŇUJÚ ZDRAVIE a REVITALIZUJÚ celkový ORGANIZMUS

*

Cítia potrebu PREHĹBIŤ VZŤAH so svojimi partnerkami alebo deťmi

*

Majú svoje ŽIVOTNÉ SNY, no zatiaľ sa im nepodarilo ich zrealizovať a ocenili by v tomto smere systematickú podporu

*

Chcú spraviť inventúru vo svojich HODNOTÁCH a na ne naviazaných CIEĽOCH

*

Sú si vedomí vlastných nedostatkov a nerestí, no ODMIETAJÚ SA im len tak PODDAŤ 

*

Túžia vniesť do svojich vzťahov RADOSŤ, REŠPEKT a PODPORU

*

Si chcú osvojiť princípy a techniky komunikácie, ktorá NEROZDEĽUJE, ale SPÁJA

*

Namiesto poučiek, príkazov a teórií uprednostňujú VLASTNÚ SKÚSENOSŤ

*

Hľadajú odpovede na najhlbšie EXISTENCIÁLNE otázky

*

Sa chcú na vlastnej koži presvedčiť o tom, že všetky prekážky, ktoré im život do cesty prináša, ich pri správnom uchopení POSÚVAJÚ VPRED

*

Vnímajú, že to, čo sa v súčasnosti vo svete deje, nie je udržateľné a chcú svojou troškou prispieť k tomu, aby sa veci začali ZLEPŠOVAŤ

*

Chcú, aby v ich živote prevládala AUTENTICKÁ sPOKOJNOSŤ a VYROVNANOSŤ

*

Túžia po tom, aby bol ich život jazda, ktorú treba “ZAŽIŤ nielen PREŽIŤ

*

Zistili, že ich ŽIVOT STRÁCA ŠŤAVU a nevedia buď prečo sa tak deje alebo čo s tým

*

OTVORENÍ diskrétnemu ZDIEĽANIU a skupinovej PODPORE

 

Obsah kurzu

Počas štyroch predĺžených víkendoviek budeme v kruhu pracovať s týmito základnými tematickými modulmi:

Zdravá cieľavedomosť a autentický životný úspech 

***

Nenásilná komunikácia a rozvoj funkčných vzťahov

***

Funkčné dýchanie ako pilier zdravia

***

Rozvoj vyrovnanosti a vnútornej slobody

 

Každá z víkendoviek pozostáva z cyklického striedania a postupného prehlbovania preberanej témy s blokmi, v ktorých budeme intenzívne prehlbovať všímavosť (meditovať):

 

  1. Kruhové sedenia k téme

Základ týchto skupinových sedení tvoria nevyhnutné teoretické poznatky a predovšetkým ich aplikácie v praxi. Tu sa venujeme iba relevantným zisteniam neurovied, psychológie a medicíny. Žiadne prázdne teoretizovanie. Dôraz je položený na preukázateľne funkčné techniky, ktoré je možné okamžite aplikovať do bežného života. Cieľom tematických blokov je preniknúť čo najhlbšie ku konkrétnym príkladom a vytvoriť si vlastný systematický plán aplikácie do života.

 

Súčasťou každého kruhu je diskusia, v ktorej je dostatok priestoru na prípadné nejasnosti. Dôležitou súčasťou týchto facilitačných skupinových sedení sú otvorené zdieľania, v ktorých máš absolútnu slobodu v tom, čo sa rozhodneš do kruhu zo svojho osobného života priniesť. Kľúčovým pravidlom je absolútna diskrétnosť – všetko, čo sa v kruhu otvorí, v kruhu zostáva. Akékoľvek šírenie citlivých informácií mimo skupinu je zakázané a môže byť dôvodom na vylúčenie z kurzu. 

 

  1. Stíšenie mysle cestou rozvoja všímavosti (mindfulness)

Techniky práce s pozornosťou (meditáciu) budeme využívať predovšetkým na to, aby sme sa dokázali preniesť cez zbytočné vyrušenia a prekážky, ktoré nám bránia v zacielení pozornosti na kľúčové oblasti. Toto stišovanie umožňuje maximálne využívanie nášho potenciálu a vnútorných zdrojov k tomu, aby sme dokázali v tematickom okruhu urobiť čo najväčšie pokroky. Po každom meditačnom sedení nasleduje skupinový rozhovor, ktorého cieľom je zabezpečiť správny rozvoj všímavosti. 

Na prvej víkendovke bude téme všímavosti venovaný aj špeciálny blok, v rámci ktorého sa oboznámiš s vedecky preukázanými benefitmi tejto praxe na fyzické a duševné zdravie človeka. 

Čas a intenzita jednotlivých sedení v rámci blokov ako aj rozsah každého bloku ako celku sa neustále menia a citlivo reagujú na dynamiku skupiny a širšie okolnosti. Ročná cesta je nastavená tak, aby si na svoje prišli pokročilí praktikujúci aj úplní začiatočníci v témach, či tréningu všímavosti.  

 

Sledovanie pokroku v každodennej aplikácií a vo vytýčených cieľoch

Na každom víkendovom stretnutí obdržíš vytlačený pracovný manuál, ktorý Ti umožní vracať sa k preberaným témam v bežnom živote. Súčasťou tohto manuálu je okrem preberaných poznatkov a techník i zoznam vlastných vytýčených cieľov a nástrojov na meranie reálneho pokroku. Ak by si chcel v ktorejkoľvek z oblastí spraviť “dieru do sveta”, budeš mať k dispozícii zoznam kvalitnej literatúry, z ktorej čerpám aj ja sám.

 

Follow up

Po každej víkendovke sa ešte raz za mesiac stretneme v online priestore, vždy na dve hodiny. V online budeme navzájom zdieľať ako sa nám darí napredovať v oblastiach, ktorým sme sa venovali na uplynulej víkendovke. Tu bude priestor na zľaďovanie vytýčených cieľov s tým, čo prináša život. Online stretnutia budú mať formu skupinových koučingov, v rámci ktorých budeme vytýčené ciele a výzvy “kalibrovať”. Nie vždy je namieste tvrdohlavo smerovať za tým, čo sme si vytýčili. Kedy je namieste zabrať a naopak optimalizovať je jeden z pilierov zdravej cieľavedomosti, s ktorým budeme v online pracovať pravdepodobne najviac. 

Pre tých, ktorí sa rozhodnú rozvíjať všímavosť (v dennej meditácii a v bežných aktivitách) aj mimo víkendoviek, bude v rámci týchto online stretnutí priestor na zdieľanie pokroku a otázky k praxi.

 

 

Obsah jednotlivých tém (osobných stretnutí)

 

1. Zdravá cieľavedomosť a autentický životný úspech

“Bez vize je krize”

                                                  České príslovie 

                                                                                                                                                           

Počas prvej víkendovky budeme pracovať s témami životných hodnôt a cieľov. Reč bude o význame vízií v našich životoch. O tom, ako víziu vytvoriť a systematicky napĺňať. Porozprávame sa o tom, čo sa odohráva v mužovom tele a mysli, keď svoj cieľ má a žije a ako to vyzerá, keď mu vízia chýba alebo nemá dostatok kapacít na jej naplnenie.

Od poznania našich najhlbších hodnôt sa presunieme k budovaniu vízií a definovaniu priorít. Preberieme si rôzne spôsoby plánovania a jeho systematického monitoringu.

Dôraz bude položený na prácu s rôznymi vnútornými a vonkajšími prekážkami. Nielen, ale aj, na príkladoch z našich vlastných životov si ukážeme aké rôzne podoby môžu tieto prekážky mať a ako s nimi pracovať. Vysvetlíme si ako naše zažité psychologické vzorce a sprievodné fyziologické reakcie ovplyvňujú naše prežívanie a životné smerovanie.

Budeme sa rozprávať o tom ako zosúladiť naše vlastné potreby a ciele s potrebami nášho najbližšieho okolia.

Podelím sa s Vami o princípy, ktoré som v osobnej retrespekcii rozpoznal ako kľúčové v mojich osobných míľnikoch. K tým najvýznamnejším patria: prechod od všemožných závislostí a chtíčov k vnútornej slobode a pevnej osobnej integrite, cyklocesta do Indie, dráha profesionálneho fotografa v Nórsku bez predošlých profesionálnych skúseností zo Slovenska, či postavenie prírodného domu bez hypotéky a predchádzajúcich remeselných zručností. Každý z princípov si dôkladne prejdeme a rozoberieme na príkladoch nielen z môjho, ale i Tvojho života.

 

 

 

2. Nenásilná komunikácia a rozvoj funkčných vzťahov

 

“Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom.”

                                                                                                                                                                                                                     Efezanom

Druhá víkendovka bude venovaná budovaniu rešpektujúcich a podporujúcich vzťahov. Ukotvíme sa v nenásilnej komunikácii (NVC), pretože práve rešpektujúca komunikácia je jedným z kľúčových faktorov rozvoja spokojnosti v našich rodinných, priateľských i profesionálnych vzťahoch. Počas nášho detstva a dospievania sme si pod vplyvom všemožných okolností osvojili komunikačné stratégie, ktoré nám nie vždy prinášajú to, čo sa nimi snažíme sprostredkovať. V mnohých prípadoch dokonca komplikujú vzájomné porozumenie a do konfliktov vnášajú namiesto riešení bolestné odcudzenie.

Zameranie pozornosti na hodnoty a potreby, ktoré sa za týmito stratégiami ukrývajú je prvým krokom k “napojeniu sa” na seba a citlivému komunikovaniu vlastných potrieb smerom k nášmu okoliu. Schopnosť vcítenia sa do potrieb našich partnerov v komunikácii a zručnosť v emočne vypätých situáciách sú ďalším krokom v úspešnom rozvoji vzájomného porozumenia.

Systém nenásilnej komunikácie je mapou na ceste uspokojovania skutočných potrieb všetkých zúčastnených strán bez zbytočných nedorozumení a zranení. Jeho východiskovým bodom sú jednoduché princípy, ktoré rozpracoval Marshall Rosenberg a o prvky bdelej pozornosti následne rozšíril Oren Jay Sofer, pod ktorého vedením som sa systému NVC učil ja sám. S kľudom možno povedať, že neexistuje iný komunikačný systém, ktorý by pomohol vyriešiť viacero partnerských, spoločenských, etnických či medzinárodných konfliktov, než práve NVC.

Nenásilná a rešpektujúca komunikácia je skvelým nástrojom rozvoja porozumenia nielen pre dospelých. Vychádzajúc z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že NVC sa dá vynikajúco aplikovať i v rámci komunikácie s našimi deťmi.

Nevyhnutný teoretický základ a princípy nenásilnej komunikácie budeme už počas víkendovky trénovať vo vzájomných rozhovoroch. Vďaka tomu si budeš môcť všetko na vlastnej koži vyskúšať a nabrať dostatok skúseností na to, aby si mohol získané vedomosti a zručnosti začať postupne aplikovať do svojich každodenných interakcií.

 

 

3. Funkčné dýchanie ako pilier zdravia

V zdravom tele zdravý dych;)

Vítanie nástupu „škandinávskej zimy“ s kamarátmi na vrchole Sněžky, január 2024

Tretia predĺžená víkendovka bude venovaná význame dychu v našom zdraví. Aj keď sa to na prvý pohľad môže zdať príliš zjednodušujúce, náš spôsob dýchania zohráva dôležitú úlohu nielen vo fyzickom zdraví, ale i psychickej pohode. Ver mi, že budeš prekvapený z toho, aký komplexný systém psychologických a fyziologických reakcií sa skrýva za tak obyčajným javom ako je ľudský dych.

Cez základné poznatky ohľadom nášho nervového systému, vplyvu a možností regulácie stresových hormónov sa presunieme k rôznym formám práce s dychom. Reč bude o význame tzv. funkčného dýchania pri samoliečebných procesoch ľudského organizmu a prevencii rôznych civilizačných ochorení.

Ukážeme si rôzne techniky zvyšovania funkčnosti dýchania, s ktorými sa pracuje v zdravotníctve, vrcholovom športe alebo psychoterapii.

Špeciálna pozornosť bude venovaná otužovaniu. Dozvieš sa všetko podstatné o rôznych prístupoch k otužovaniu. Reč bude nielen o pozitívach, ale i o potenciálnych rizikách otužovania, ktoré hrozia v prípadoch neznalostí základných reakcií ľudského organizmu pri kontakte s chladom.

Pre tých, ktorí sa budú cítiť pripravení, bude počas víkendovky možnosť vstúpiť do chladného jazierka. Ak o túto možnosť prejavíš záujem, dostaneš ešte počas druhej víkendovky základné inštrukcie k postupnej príprave na vstup do chladnej vody.

 

 

 

4. Rozvoj vyrovnanosti a vnútornej slobody

 

“Nepripútanosť je šťastná v tomto živote.”

                                                                                                                                                                                                         Buddha

Na poslednej víkendovke vstúpime poriadne hlboko do vlastného vnútra. Ale žiaden strach! Využiješ tu všetky skúsenosti, ktoré si nazbieral počas predchádzajúcich ústraní. Zatiaľ čo rozvoj všímavosti bol v predošlých stretnutiach doplňujúcim nástrojom, počas poslednej predĺženej víkendovky bude primárnym cieľom. Intenzívnu meditačnú prax budeme naďalej dopĺňať kruhovými rozhovormi, no diskusia bude moderovaná skôr k tomu, čo vyvstáva v meditácii.

Mimo meditačné sedenia a kruhové rozhovory budeme udržiavať ušľachtilé mlčanie. Neznamená to, že nebudeš môcť prehovoriť jediného slova, no rozprávať sa bude iba v miere, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie operatívy ústrania.

Okrem techník zameraných na prehlbovanie všímavosti (v sede, v chôdzi a každodenných aktivitách), sa budeme venovať i cielenému rozvíjaniu súcitu a láskavosti. Sú to totiž práve tieto dve kvality ľudskej mysle, ktoré vnášajú do našich životov a vzťahov hĺbku a zmysel. A zároveň veľmi výrazne napomáhajú rozvoju životnej vyrovnanosti.

Ani túto víkendovku neobídu poznatky vedy a výskumu. Vedecký boom ohľadom pozitívnych efektov rozvíjania všímavosti na komplex ľudského zdravia podnietil záujem vedy aj o ďalšie kvality ľudskej mysle. Niečo málo si povieme o veľmi zaujímavých zisteniach niektorých vedeckých tímov, ktoré si zobrali pod svoj hľadáčik práve tieto dve kvality – (seba)lásku a súcit.

Aj počas poslednej víkendovky však bude kľúčová predovšetkým prax. Ver mi, že sa máš na čo tešiť. Bude to riadna hlbočina!

 

Organizačné info:

Minimálny vek každého účastníka je 25 rokov, horná hranica neexistuje

 

Maximálny počet účastníkov: 10

 

Intenzita: Osobne 4 x predĺžená víkendovka, Online 8 x 2 hodiny (orientačne raz mesačne)

 

Dátumy predĺžených víkendových stretnutí (začiatok vždy vo štvrtok o 18.00 večer, koniec v nedeľu o 10.00, všetko rok 2024): 14. – 17. marec; 16. – 19. máj; 19. – 22. september; 28. november – 1. december.

 

Dátumy online stretnutí vždy podľa dohody skupiny

 

Miesto: Centrum Za obzorom, Skýcov

 

Fixný poplatok za ubytovanie, stravu a organizačné náklady je 150 eur/jeden víkendový modul a následný online (spolu teda 600 eur, možnosť úhrady v samostatných splátkach podľa individuálnej dohody). Spí sa v spoločných priestoroch útulného podkrovia. Účasť na iba vybraných moduloch je tiež možná, no uprednostnení budú záujemci o celoročný kurz. Účasť v kurze je garantovaná až uhradením zálohy – 200 eur v prípade celoročnej varianty.

 

Okrem fixného poplatku je možnosť podporiť moje aktivity formou dobrovoľného daru na konci každej víkendovky. Výška tohto príspevku je anonymná a nie je podmienkou účasti.

 

Prihlasovanie: cez kontaktný formulár alebo emailom na info@mindcoach.sk

 

Doplňujúce info: 0915 618 679 (Pon – Pia 8.00 – 17.00)

 

Centrum Za obzorom (FOTO)

O MNE

Mgr. Dušan Šebo, PhD.

Sprevádzam mužov na ich ceste k autentickej životnej sPokojnosti.

Mojím poslaním je prepájanie hlbokej všímavosti (mindfulness) s každodenným životom. Cez mentálny koučing a tréningy všímavosti (silná myseľ) sa postupne dostávame k rozvíjaniu funčkných vzťahov, tvorbe životnej vízie a budovaniu vitálneho organizmu (radosť zo života prekypujúceho energiou).

Vychádzam z poznatkov modernej neurovedy, psychológie a dvadsiatich rokov vlastnej meditačnej praxe. S manželkou dlhodobo budujeme silný partnerský (funkčný) vzťah, v ktorom vychovávame tri šťastné deti.

K téme mindfulness a emocionálnej inteligencie som prednášal napríklad pre Žilinskú Univerzitu, KIA Motors, Slovak Telekom, Festival kazuistík z pediatrie, Teach for Slovakia, či Nadáciu pre deti Slovenska.

Všetky mnou poskytované tréningy, prednášky a zážitkové workshopy sú striktne sekulárne, oslobodené od akýchkoľvek náboženských doktrín. Používam len vedecky zastrešené prístupy, no zakladám si na osobnej skúsenosti a individuálnych špecifikách.

Od r. 2022 pôsobím aj v eSyst, s.r.o., kde pomáham s prehlbovaním vzťahov so zákazníkmi a rozvojom regeneratívnej firemnej kultúry. Na implementácii regeneratívnych procesov vo firmách a organizáciách sa podieľam aj v rámci iniciatívy Regenea.

Téme všímavosti (mindfulness) sa venujem od roku 2003. Meditačné skúsenosti (vipassana) som nadobúdal predovšetkým pod vedením budhistického mnícha ctihodného Sujivu, od ktorého som v r. 2021 dostal povolenie učiť. Intenzívne meditačné ústrania som absolvoval v rôznych kútoch Európy a Ázie.

Žijem v Kotrčinej Lúčke pri Žiline, kde sa venujem aj svojím klientom. Osobné konzultácie kombinujem s koučingovými prechádzkami okolitou krajinou. Mužov sprevádzam aj online.

Tematická časť

Hodnotovo ukotvená cieľavedomosť, Rešpektujúce a podporujúce vzťahy, Dych a zdravie, Vyrovnanosť

Praktická časť

Meditácia, tematická časť, skupinové zdieľania, techniky a aktivity

Cieľ kurzu

Rozvoj vnútornej rovnováhy, funkčných vzťahov a regenerácia mužskej sily a životnej sPokojnosti

Forma kurzu

Osobne v centre osobného rozvoja Zázemie (Skýcov)

Referencie

Kurz Details